Regulamin Hali Sportowo – Widowiskowej w Bierutowie

 

Regulamin korzystania z Hali Sportowo – Widowiskowej w Bierutowie 

w czasie stanu epidemii COVID-19 

 

 1. Hala Sportowo – Widowiskowa /w skrócie HS-W/ służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. HS-W czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
 3. W zajęciach, turniejach prowadzonych na HS-W może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 150 osób, bez udziału publiczności. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. W związku z powyższym, rodzić, który jest trenerem drużyny biorącej udział w zawodach (osobą obsługującą zawody), może przebywać na Hali.
 4. Korzystanie z HS-W możliwe jest jedynie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 71 396 29 56 lub w biurze Hali w godzinach jej otwarcia tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00.
 5. Na terenie HS-W mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, osoby z objawami takimi jak gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie powinny przebywać na terenie Hali; dotyczy to zarówno personelu jak i użytkowników.
 6. W HS-W nie mogą przebywać osoby jeśli:
 • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej, 
 • są objęci kwarantanną lub izolacją, 
 • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19. 
 1. Osobom w wieku powyżej 60 r. życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość, zaleca się rozważenie decyzji o zaniechaniu korzystania z zajęć prowadzonych na HS-W do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 2. Każdorazowo przed głównym wejściem do budynku HS-W należy dezynfekować ręce przy użyciu pojemnika z płynem do dezynfekcji, który znajdują się przy głównym wejściu.
 3. Pomiędzy uczestnikami zajęć oraz personelem należy stosować bezpieczny dystans w odległości 2m.
 4. W HS-W nie można korzystać z urządzeń, które są przytwierdzone do podłoża na stałe i nie ma możliwości zachowania pomiędzy osobami korzystającymi z tych urządzeń odległości 2m.
 5. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez uczestników zajęć po ich zakończeniu. Czynność ta realizowana jest przez użytkowników urządzeń na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.
 6. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy – np. maty do ćwiczeń.
 7. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 osoba. Pozostałe osoby w kolejce powinny zachować między sobą odległość 2m.
 8. Ogranicza się liczbę osób przebywających w tym samym czasie w toaletach – 1 osoba na 2 kabiny/toalety.
 9. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk – zaleca się korzystanie z ręczników papierowych.
 10. Pracownicy obiektu ustalają przerwę techniczną w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń. 
 11. Dezynfekcje toalet przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 2h.
 12. Uczestnicy zajęć, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

 

Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian. 

 1. Hala sportowo – widowiskowa /w skrócie HS-W/ służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. Zajęcia w HS-W odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu miesięcznego. HS-W jest czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00.
 3. W dni powszednie w czasie roku szkolnego w godzinach od 8:00 do 15:00 HS-W udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkole Podstawowej oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie.
 4. Od godziny 15:00 – 20:00 z HS-W mogą korzystać osoby prywatne, grupy zorganizowane tylko po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Hali.
 5. Ostatnie osoby mogące skorzystać z HS-W będą wpuszczane na obiekt godzinę przed jej zamknięciem tj. o godz. 19.00.
 6. Za korzystanie z HS-W pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Z HS-W mogą korzystać:
 • Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć, pełnoletniego opiekuna, 
 • Kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 
 • Zakłady pracy, instytucje, organizacje, 
 • Grupy zorganizowane, 
 • Kibice za wyjątkiem imprez zamkniętych, 
 • Osoby fizyczne. 
 1. Z HS-W korzystać nie mogą osoby:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod wpływem środków odurzających 
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi 
 1. Korzystający z HS-W zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego (czyste i takie, które nie brudzą nawierzchni, nie pozostawiają ciemnych rys)
 2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, 
 • utrzymania czystości w obiekcie, 
 • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 
 • odpowiedzialności za stan czystości i porządek w przebieralniach oraz w pomieszczeniach, 
 • przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych. 
 1. Na terenie HS-W obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektu sportowego i prowadzącego zajęcia.
 2. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu HS-W.
 3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu HS-W odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy: zawodów, imprez sportowych i innych.
 4. Osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni lub w wydzielonej części HS-W.
 5. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie, którzy nie ćwiczą przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela (instruktora), w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji (treningu) pozostają do jego dyspozycji.
 6. W szatniach oraz na korytarzu mogą przebywać grupy, które uczestniczą w zajęciach lub imprezach sportowych. W czasie trwania lekcji lub zajęć, szatnia jest opuszczana przez uczestników i zamykana na czas ich trwania.
 7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach obiektu obsługa HS-W oraz pracownicy Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie nie ponoszą odpowiedzialności.
 8. Obsługa HS-W oraz Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie mogą kontrolować wszystkie zajęcia a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z HS-W.
 9. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 10. Z urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki higieny i czystości (szampony, mydła itp.), używane przez osoby korzystające z urządzeń sanitarnych, powinny mieć plastikowe opakowania.
 11. Zabrania się wnoszenia na HS-W:
 • wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, 
 • materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, 
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
 • napojów alkoholowych, 
 • regulowania zaworów, przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone. 
 1. Ponadto zakazuje się:
 • wstępu na HS-W osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie wszelkiego rodzaju środków odurzających, 
 • wchodzenia na płytę boiska bez zezwolenia, 
 • wprowadzania na teren HS-W zwierząt, 
 • spożywania na terenie HS-W alkoholu oraz palenia tytoniu. 
 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu HS-W niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub sądowego.
 2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia HS-W ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Zarządca HS-W zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania HS-W oraz prawo ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 4. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 5. Osoby korzystające z HS-W zobowiązane są do zapoznania się z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.
 6. Skargi i wnioski należy zgłaszać do pracowników HS-W lub w biurze Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie ul. Przyjaciół Żołnierza 14a.
Skip to content