§ 1 

 1. Hala sportowo – widowiskowa /w skrócie HS-W/ służy do przeprowadzania zajęć
  i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. Zajęcia w hali odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu miesięcznego. HS-W jest czynna: od poniedziałku do niedzieli włącznie.
 3. W dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00 hala udostępniana jest przede wszystkim na realizacje zadań dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w: szkołach podstawowych , w Gimnazjum, ZSP w Gminie Bierutów
 4. W pozostałych godzinach obiekt może być udostępniany osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2 

 1. Za korzystanie z hali sportowo – widowiskowej pobierane są opłaty zgodnie
  z obowiązującym cennikiem.
 2. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z obiektu określa cennik opłat zatwierdzony przez Burmistrza Bierutowa – zarządzeniem.

§ 3

Z hali sportowo – widowiskowej mogą korzystać:

 • Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć, pełnoletniego opiekuna
 • Kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
 • Zakłady pracy, instytucje, organizacje
 • Grupy zorganizowane
 • Kibice za wyjątkiem imprez zamkniętych
 • Osoby fizyczne.

Z hali sportowo – widowiskowej korzystać nie mogą osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod wpływem środków odurzających
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi

§ 4

 1. Korzystający z hali sportowo – widowiskowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego (czyste i takie, które nie brudzą nawierzchni, nie pozostawiają ciemnych rys)
 2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć
 • utrzymania czystości w obiekcie
 • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie
 • odpowiedzialności za stan czystości i porządek w przebieralniach oraz
  w pomieszczeniach
 • przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i porządkowych
 1. Na terenie hali sportowo – widowiskowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektu sportowego
  i prowadzącego zajęcia.
 2. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali.
 3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowo – widowiskowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy: zawodów, imprez sportowych
  i innych.
 4. Osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni lub w wydzielonej części sali.
 5. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie, którzy nie ćwiczą przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela (instruktora), w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji (treningu) pozostają do jego dyspozycji.
 6. W szatniach oraz korytarzu mogą przebywać grupy, które uczestniczą
  w zajęciach lub imprezach sportowych. W czasie trwania lekcji lub zajęć, szatnia jest opuszczana przez uczestników i zamykana na czas ich trwania.
 7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach obiektu Ośrodek Kultury i Sportu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Dyrektorzy szkół i kierownik hali może kontrolować wszystkie zajęcia,
  a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z hali.
 9. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 10. Z urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  Środki higieny i czystości (szampony, mydła itp.), używane przez osoby korzystające
  z urządzeń sanitarnych, powinny mieć plastikowe opakowania.

§ 5

Zabrania się wnoszenia na halę sportowo – widowiskową:

 • wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów
 • materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych
 • butelek, puszek, itp. wykonanych z kruchego bądź twardego materiału
 • napojów alkoholowych
 • regulowania zaworów, przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone.

Ponadto zakazuje się:

 • wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających
 • wchodzić na płytę boiska bez zezwolenia
 • wprowadzania na teren hali sportowej zwierząt
 • spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

§ 6

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub sądowego.
 2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowo – widowiskowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Kierownictwo hali sportowo – widowiskowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 4. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 5. Osoby korzystające z hali sportowo – widowiskowej zobowiązane są do zapoznania się
  z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.
 6. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika Hali.