1. Siłownia otwarta jest od poniedziałku do niedzieli włącznie.
 2. W dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00 siłownia udostępniana jest przede wszystkim na realizacje zadań dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych , w Gimnazjum, ZSP w Gminie Bierutów
 3. Od godziny 15:00 – 22:00 mogą z siłowni korzystać osoby prywatne, grupy zorganizowane tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z kierownictwem hali.
 4. Ostatnie osoby mogące skorzystać z siłowni będą wpuszczane na obiekt godzinę przed zamknięciem siłowni tj. o godz. 21.00.
 5. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie oraz uiszczenie opłaty oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia
  i zapoznaniu się z poniższym regulaminem.
 6. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 7. Grupy szkolne i zorganizowane (do 15 osób) mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.
 8. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko pod nadzorem trenera, instruktora lub nauczyciela i za zgodą rodzica (opiekuna).
 9. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym.
 10. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 11. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywania jakiegokolwiek posiłku.
 12. Zabrania się wnoszenia na teren siłowni:
 • Wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
 • Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • Puszek, butelek, itp. wykonywanych z kruchego lub twardego materiału,
 • Napojów alkoholowych
 • Przedmiotów ostrych
 1. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 2. Ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę (z jasną podeszwą).
 3. Każdy korzystający z siłowni powinien przebrać się w szatni wskazanej przez obsługę hali.
 4. Kierownictwo siłowni nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, czas ćwiczeń nie powinien przekraczać dwóch godzin.
 6. Na sali treningowej nie można krzyczeć, rzucać sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane
  z siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
  w sprawach o wykroczeniach.
 8. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.
 9. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
 10. Kierownictwo obiektu i pracownicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni.
 11. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 12. Podczas ćwiczeń w siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 13. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt,
  z którego się korzystało.
 14. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni w Hali Sportowo – Widowiskowej w Bierutowie ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się
  z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.
 15. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami, z wykorzystaniem dużego obciążenia, mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.
 16. Na siłowni jednocześnie nie może przebywać mniej niż 2 osoby.
 17. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać Gospodarzowi Hali Sportowej.
 18. Stawki opłat za korzystanie z siłowni ustalane są w cenniku.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawne a w szczególności art. 51, 52, 143, 145 Kodeksu Wykroczeń.