Deklaracja dostępności serwisu okiswbierutowie.pl

Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.okiswbierutowie.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana,
- brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji,
- niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
- nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich,
- przeprowadzono testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA,
- niektóre filmy nie posiadają audiodeskrypcji,

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony osobom niepełnosprawnym zainstalowaliśmy specjalną wtyczkę o nazwie One Click Accessibility. Dzięki wtyczce, użytkownicy mogą:

  • zwiększyć tekst na stronie
  • przełączyć całą stronę na tryb skali szarości
  • podwyższyć kontrast
  • włączyć jasne tło
  • włączyć funkcję podkreślenia linków

W Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa www.okiswbierutowie.pl jest dostępna w 88.55%

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Konrad Galicki, adres poczty elektronicznej kontakt@okiswbierutowie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 314 64 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie, ul. Przyjaciół Żołnierza 14a, 56-420 Bierutów

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Przyjaciół Żołnierza.
Gabinet dyrektora oraz biuro OKiS znajdują się na pierwszym piętrze.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych – brak windy, brak platformy przyschodowej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Skip to content